Třídní schůzky 14.9.2020

 1. Žádáme rodiče, aby využívali telefonických či mailových kontaktů k získání a předání organizačních informací. Pokud máte k projednání některé skutečnosti, vyžadující osobní projednávání, prosím sjednejte si schůzku u příslušného vyučujícího.


 1. Prosím rodiče, aby se:

  • snažili minimalizovat osobní přítomnost v budově školy (připomínáme zákaz vstupu do školy)

  • v nezbytných případech se rodiče a další návštěvníci ohlásí a zapíší na vrátnici, vyčkají příchodu pedagoga, který si je vyzvedne, až bude mít pro společné jednání čas. Pro vstup do administrativní části budovy se návštěvník na vrátnici ohlásí. Pro vstup do budovy školy je návštěvník povinen chránit nos i ústa rouškou či respirátorem. Žádáme rodiče, aby z důvodu bezpečnosti žáků školy respektovali pokyny všech zaměstnanců školy (i provozních).

  • seznámili se s obsahem manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19“, který je pro tento školní rok přílohou školního řádu. (viz www.bakalka.cz - Dokumenty ke stažení)

  • dodržovali závazné termíny pro přihlašování na školní akce, nevyžadovali výjimky
   (v případě nemoci se rodiče spojí s třídním učitelem)

  • dodržovat časy pro vyzvedávání dětí ze školní družiny, nevynucovat si výjimku v čas, kdy vyzvedání není možné

  • V důsledku mimořádných hygienických opatření, která se vztahují k výdeji stravy ve školní jídelně dochází k prodlužování výdejního času. Žádáme rodiče, aby toto respektovali.


 1. Dopravní situace: naléhavý apel ze strany vedení školy na rodiče, aby se snažili usnadnit dopravní situaci v exponovaných časech, aby zbytečně nezdržovali provoz, byli ohleduplní, respektovali pravidla silničního provozu a zejména měli na zřeteli zdraví a bezpečnost žáků školy.

Žádáme rodiče – řidiče, aby pokud je to možné, nevjížděli z ulice Polní na Bakalovo nábřeží, pokud nutně musí, aby při tom nevjížděli na chodník.

 1. Přímé telefonní číslo do kabinetu p. uč Holá - 543426914


 1. Každý žák obdržel v prvním školním týdnu leták s důležitými informacemi na celý školní rok 2020/2021.

Nepovinný předmět - náboženství - začne fungovat od října vždy v pondělí: pro 1.- 2. roč. 6. vyuč. hod. 12:45-13:30; 3. až 5. roč., event. vyšší ročníky 7. vyuč. hod.: 13:40-14:25, vyučujícím je Mgr. Jiří Dyčka, jáhen na Petrově.


Kroužky: nabídka kroužků je uvedena v informačním letáku a průběžně také na nástěnkách školy a ve formě letáčků ve třídách.

Cambridge kurzy (1. a 2. stupeň):

O zahájení činnosti kroužků budou žáci informováni vedoucími příslušných kroužků a většinou začínají od října.

(Cambridge -YLE – Prestarters, Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE)


 1. Ve školním roce 2020/2021 již třetím nabízíme rokem projít intenzivní přípravou s možností složit MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY Z NĚMECKÉHO JAZYKA. Jazykové certifikáty Goethe institutu (www.goethe.de) jsou celosvětově uznávané zaměstnavateli i školami. V Brně tyto zkoušky organizuje Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kotlářská 9, s níž jsme navázali spolupráci. Jednou z podmínek pro dosažení certifikátu je dobrá příprava. Formou kroužku na naší škole nabízíme žákům přípravné kurzy pro zkoušky úrovní A2 a B1. Kurzy jsou především určeny pro žáky osmých a devátých ročníků. Rozsah 1x týdně 45 minut. Cena kurzu 1800,-Kč. Kurzy začínají v říjnu a končí v květnu. Předpokládaný termín jazykové zkoušky je počátek května 2021. V případě dostatečného počtu zájemců proběhne zkouška přímo ve škole. Více o zkouškách naleznete na http://www.sjs-brno.cz/goethe-zertifikat a u vyučujících Nj - Mgr. Martina Hnila a Mgr. Soni Bilíkové


 1. 1. stupeňinfo ze ŠD prodloužení provozu ŠD OD 6:30, odpolední až do do 17:30!!!


 1. V souladu s Vyhláškou č. 48/2005 škola i letos upravila v odpoledních blocích vyučování (převážně
  u předmětů výchovného charakteru) délku přestávek, aby bylo optimálně využito času, prostoru tělocvičny školy. O provedených změnách budou žáci i jejich rodiče v průběhu tohoto týdne informováni prostřednictvím žákovské knížky a také na webových stránkách školy
  – viz „Upravené konce vyučování“ v aktualitách. Úprava začne platit od 29. 9. 2020, po tomto datu budou výrazně optimalizovány obědové časy.


 1. Polední pauzu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním žáci využívají především ke klidnému poobědvání ve školní jídelně, škola za ně odpovídá pouze pokud zůstanou v budově školy. V tento čas se mohou zdržovat pouze v prostoru šaten, kde je zajištěn po celou dobu pedagogický dohled) a nově vždy od pondělí do čtvrtka také relaxační místnosti ve žlutém patře, kde je však jen omezený počet míst, (pozor - nyní v rámci mimořádných hygienických opatření do odvolání v relaxační místnosti provoz nebude!). Opustí-li žák budovu školy v přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, škola za něj nenese odpovědnost. Žáci, kteří se stravují individuálně formou balíčku z domu, mohou využívat ke stolování prostoru školní stravovací místnosti – vždy v době výdeje obědů, kde se ohlásí pedagogickému dohledu. Posun začátků odpoledního vyučování je snahou zkrátit polední přestávky na povolené minimum, aby žáci nemuseli na výuku čekat déle, než je nezbytný čas na oběd a hygienickou pauzu. Chtějí–li zákonní zástupci na dobu polední pauzy umístit dítě do školní družiny, mohou tak učinit přihlášením k pravidelné docházce na určitý den a určitý čas (podmínky zařazení a docházky – viz řád ŠD).


 1. Poradenské centrum:

 • poradenské centrum ( 2 výchovní poradci, kariérní poradkyně, metodik prevence, školní psycholožka)

 • rodiče se mohou na ně obrátit po domluvě i mimo konzultační hodiny: výchovná poradkyně
  pro 1.-4. roč. Leona Chromá; výchovný poradce pro 5. – 9. Martin Hnilo, metodik prevence
  Ivana Zabelová Fabianová, kariérní poradkyně Alena Jemelková; školní psycholožka Markéta Vejmělková (rodiče již dostali nebo dostanou materiál s informovaný souhlasem, ve kterém je popsána pozice školního psychologa na škole)

 • preventivní programy:

* 3. a 4. ročníky: dopravní výchova s Městskou policií Brno

* 5. ročníky: Vztahy ve třídě, předcházení nezdravým vztahům, Kyberšikana

* 6. ročníky: Bezpečně na internetu (prevence kyberšikany, zneužití informačních technologií) - prevence s Městskou policií Brno

* 6. ročníky: 2 adaptační dny pro nové třídní kolektivy v 6. ročníku – již proběhlo v prvním zářijovém týdnu na Baldovci

* další preventivní programy dle aktuálních potřeb


 1. Údaje do školní matriky jsou třeba udávat podle skutečností, podle rodného listu dítěte (jsou-li v rodném listě uvedeni oba rodiče, je třeba uvést i tuto skutečnost) – podle Vyhlášky 208/2009 Sb. v platném znění jsou školy povinny předávat údaje ze školních matrik a odesílat do centrální matriky.

Zákonní zástupci jsou povinni předat škole požadované údaje a ručí za jejich správnost a to vždy na konkrétní školní rok. (viz GDPR).


 1. Ve Školním řádu byla udělána drobná úprava, kterou jsme na základě zkušeností museli přidat. Jedná se o zákaz požívání nápojů, které mají měřitelné množství alkoholu (např. nealkoholická piva, Frisco, atd. ) a jako pro děti nevhodné i energetické nápoje (Redbull, Semtex, atd.)


 1. Zasedací pořádek ve třídě je plně v kompetenci třídního učitele, ten musí vždy zohledňovat množství faktorů a rozhodovat se komplexně.


 1. Dělení žáků do jazykových skupin podle výkonnosti Aj (v 1. ročníku jsou děti rozřazeny podle výsledků angličtiny u zápisu, v těchto skupinách zůstávají až do konce 3. ročníku, kdy proběhne první rozřazovací test a na základě výsledků a výsledků celoroční práce žáka budou nově od 4.roč. výše děleni vždy v ročnících podle rozřazovacích testů a hodnocení pedagogů za práci v hodinách
  a studijních výsledků za sledované období ( rozřazení je zcela v kompetenci pedagogů).


 1. Pro rodiče žáků 5. ročníků: pro 2. stupeň se budou kolektivy tvořit nově podle zvoleného druhého cizího jazyka, na rozdělení se podílejí třídní učitelé, vyučující Aj a oba výchovní poradci. Konečné zařazení žáků do tříd je plně v kompetenci školy podle organizačních možností, zohledňujeme samozřejmě fungující pozitivní vztahy a vazby mezi žáky. Nové kolektivy jsou většinou mnohem lépe sestaveny, třídy jsou kompaktnější a vztahy v nich funkčnější.


 1. Na webových stránkách budou v „Kalendáři akcí“ od 29. 9. 2020 plánované akce na školní rok; aktuální dění ve škole mohou rodiče sledovat v sekci Aktuality. Oproti jiným letům bude přehled plánovaných akcí výrazně zredukován. Výlety, ŠVP, zahraniční výjezdy, výukové programy jsou nenárokové a jejich organizace je plně v kompetenci školy. Jejich realizace se bude také řídit aktuální epidemiologickou situací, organizačními a provozními možnostmi školy a pokyny MŠMT. Sledujte informace na webových stránkách školy a od vyučujících.


 1. Na webových stránkách školy je rozvrh hodin také s možností aplikace pro mobilní telefony.


 1. Školní jídelna je samostatná příspěvková organizace, ředitelem je pan Robert Kameníček, administrativní záležitosti má na starosti p. Petra Králová.

Zprostředkováváme informaci vedení školní jídelny, že rodiče mají možnost využívat ochutnávek jídla.


 1. Pro žáky 2. a 3. ročníku výuku plavání řešíme formou týdenního intenzivního kurzu na škole v přírodě v Jedovnicích - podzimní termíny pro žáky 2. roč.; jarní termíny pro žáky 3. roč.

Naše třída má plavecký kurz plánovaný na termín 2. - 6. 11. 2020.


 1. Žáky 9. ročníku tradičně čeká od 12. do 14. 10. 2020 literárně historická exkurze do Prahy (vč. návštěvy představení v divadle Na Vinohradech „Balada pro banditu“).


 1. Plánovaný termín ředitelského volna: - na černé dotazy a žádosti o uvolnění vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno na pondělí 16. 11. 2020 (před úterním státním svátkem) a v pondělí a úterý 21. a 22. 12. 2020 – (před Vánočními prázdninami). Žákovský ples plánujeme na čtvrtek 17. 12. 2020).
  V termínech ředitelského volna
  je vždy zajištěn provoz školní družiny od 6:30 do 17:30 a to
  i pro žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce (tím vycházíme vstříc rodičům, kteří nemají jak zajistit bezpečnost svých dětí).


 1. Na škole funguje ŠKOLNÍ KNIHOVNA a také CIZOJAZYČNÁ KNIHOVNA se zajímavými knížkami, žáci 1. i 2. stupně mají jedinečnou možnost bez časových ztrát vypůjčit si soudobé tituly (jejich seznam je k dispozici na webu školy, je zde uveden výpůjční řád a také časový rozvrh, kdy je knihovna otevřena a kdy je možnost knihu vypůjčit, vrátit). Žáci mají vypůjčené knihy zapsané v ŽK – pro přehled rodičů. DĚKUJEME RODIČŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI DAREM V RÁMCI PROJEKTU „DARUJ KNIHU“ i Radě rodičů za příspěvek na nákup nových titulů.


 1. Informace rodičům 9. ročníků, 7. a 5. ročníků, jejichž dítě se bude hlásit na střední školu: k problematice vyplňování přihlášek a dalších náležitostí přijímacího řízení bude pro zájemce speciální schůzka – leden 2021. Pozor na termín podávání přihlášek na umělecké obory s talentovými zkouškami, tam je termín odevzdání již v listopadu!

Je dobré sledovat webové stránky vytypovaných škol, o které se zajímáte, sledovat termíny dnů otevřených dveří na těchto školách a využít možnosti navštívit školu, informovat se. Další případné informace podá kariérní poradkyně Mgr. Alena Jemelková.


 1. Info pro 9. ročníky – nabízíme zájemcům vyšetření profesní orientace v PPP Voroněžská. Jedná se o skupinové vyšetření dětí ve škole s následnou individuální konzultací s dítětem a rodičem o výsledcích testů v PPP. Toto skupinové vyšetření je jednou z forem pomoci při řešení otázek souvisejících s volbou studia po ukončení ZŠ. Proběhne na naší škole 20. 10. 2020, žáci už by měli být přihlášeni, pokud by ještě rodiče chtěli další informace nebo dodatečné přihlášení svého dítěte, nechť se obrátí na Mgr. Alenu Jemelkovou, kariérní poradkyni.


 1. Chcete-li znát výsledky žáků naší školy z centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky
  na střední školy, máte možnost na našich webových stránkách.
  Jsme rádi, že objektivní výsledky agentury Cermat našich žáků u přijímacího řízení na střední školy 5., 7. a 9. ročníků z M a Čj překračují republikový průměr a to zejména v 9. ročnících, kde je rozdíl obrovský.

Ve školním roce 2019/2020: ze 79 žáků 9. ročníku bylo 47 žáků přijato na gymnázia a 30 žáků přijato na maturitní obory středních odborných škol a 2 na SOU. U státní přijímací zkoušky prokázali žáci 9. ročníku skutečně nadstandardní výsledky.

Ze 7. ročníků bylo přijato na šestiletá gymnázia 8 žáků a z 5. ročníků 7 žáků na osmiletá gymnázia. Vynikající výsledky zaznamenáváme již tradičně také v různých typech testování – např. SCIO testy, kde patříme svými špičkovými výsledky mezi 10% nejúspěšnějších škol v republice a zejména v cizích jazycích dosahují žáci vynikající výsledky, (v angličtině většina žáků 8. a 9. ročníků dosahuje úrovně B1, velká část také B2, což je úroveň potřebná ke splnění vyšší úrovně maturitní zkoušky).


 1. Další info od třídní učitelky:

V letošním školním roce se děti budou učit plnit si domácí úkoly a nezapomínat. Proto dostaly na začátku školního roku ÚKOLNÍČEK. Učíme se domácí úkol si zapsat a doma zkontrolovat jeho splnění. Děti by si již měly chystat pomůcky do školy samy, podle rozvrhu hodin, aby nenosily zbytečné věci a neměly těžké aktovky. Rodič pouze dohlíží. Od října začneme evidovat zapomínání: za každých 5 zapomenutí - zápis do ŽK, za 3 zápisy do ŽK udělení napomenutí tř. učitele.

Dále žádám rodiče, aby dohlédli na děti a denně četli. Na čtení si vyhraďte pravidelnou dobu. Číst mohou děti jakoukoliv knihu dle vlastního výběru. Po přečtení knihy děti vyplní Čtenářský list a donesou do školy. Knihy si děti mohou půjčit ve školní knihovně.

Dokud bude vhodné počasí, budeme v TV chodit cvičit na školní hřiště. Dávejte v tyto dny dětem vhodnou obuv a mikinu, pokud se ochladí. Pokud někdo necvičí, napište mi sdělení do školního deníčku.

V případě dotazů mě kontaktujte emailem, případně telefonicky.


Třídní schůzky 14. 9. 2020 – ŠD

 • Zařazení dětí do jednotlivých oddělení ŠD je plně v kompetenci školy. Jednotlivá oddělení vytváříme během září podle přihlášených dětí a jednotlivých aktivit, provoz ŠD je ustálen na konci září. Děti 2.A jsou 4. oddělení .

 • Dítě si lze vyzvednout ze ŠD nejpozději do 17:30 hodin (je třeba respektovat ukončení provozu ŠD
  v 17:30 hodin). Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby informuje nejdříve pedagogický pracovník telefonicky rodiče, zákonné zástupce žáka, popřípadě další kontaktní osoby uvedené na zápisním lístku.


 • Řád ŠD - zkrácenou verzi obdrží děti ve svých odděleních. Seznámení s řádem potvrdí rodiče podpisem a odevzdají ve školní družině, režim ŠD (vyzvedávání dětí po obědě, 12:30 a 13:30 návrat z oběda do ŠD. Z důvodu organizace práce v družině není možné vyzvedávat děti v době od 14:00 do 15:00 hod. (ani samostatné odchody). Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce družině písemně. Žáci jsou povinni předložit paní vychovatelce (vychovateli) písemnou omluvenku nepřítomnosti či žádost o mimořádný odchod ze ŠD.

 • Důležitá informace k vyzvedávání dětí ze školní družiny: v době od 14:00 do 15:00 hodin se děti ze školní družiny nevyzvedávají, v této době nejsou ani možné samostatné odchody.

 • Doplnění zápisních lístků - údaje vyplněné v zápisním lístku musí odpovídat zápisu v rodném listu dítěte, (doplnění doby odchodu dítěte ze ŠD, nejpozději do 27. 9. 2020, rodiče kontaktují vychovatele svých oddělení). Vyplnění zápisního lístku při zmocnění dalších osob k vyzvedávání dětí kromě zákonných zástupců (majitelů čipů) - každá osoba , která je vlastníkem čipu k vyzvedávání dítěte ze školní družiny, musí být uvedena v zápisním lístku (zmocněna vyzvedávat dítě ze školní družiny).

 • Informace o platbě ŠD budou nalepeny v deníčcích (poplatek činí 250 Kč za měsíc,i v případě pouze ranní docházky), platbu je možné uhradit i v hotovosti u pana hospodáře Ing. Vlčka.


 • Veškeré informace týkající se ŠD mají žáci uvedené v deníčcích. Žádáme o jejich kontrolu
  a podepisování, informace jsou i na webu školy a na nástěnce ŠD.


 • Pokud mají rodiče jakékoli dotazy, podněty ke ŠD, je třeba kontaktovat paní vychovatelky
  nebo pana vychovatele oddělení, které dítě navštěvuje (telefonicky, emailem).


 • Při docházce do ranní družiny mají žáci povinnost ohlásit se u paní vychovatelek před vstupem do školní budovy. Pokud tak neučiní, nepřebírá za ně ŠD zodpovědnost. Žádáme rodiče, aby nevstupovali do prostor školy i ŠD.


 • Prosíme o písemné oznámení změn telefonních čísel, adres a kontaktů.


 • Než bude spuštěn elektronický systém vyzvedávání dětí, je důležité sledovat informace o zvonění
  po 15. hod na nástěnce u zvonků, kdy dochází ke slučování jednotlivých oddělení po 15. hodině.

Používání zvonků ve ŠD – prosíme rodiče, aby nezvonili na několik oddělení současně, a do telefonů mluvili srozumitelně.


 • Žádáme rodiče, aby nezvonili na ŠD, pokud vyzvedávají dítě, které nejde po skončení vyučování do družiny.


 • Čas oběda a návrat do ŠD po 4. a 5. vyučovací hodině:

Pokud končí vyučování 4. vyuč. hodinu, jednotlivá oddělení školní družiny se vrací z jídelny do12:40.

Pokud končí vyučování po 5. vyuč. hodině, vrací se z jídelny do 13:45 hodin

Čas je přibližný podle naplnění kapacity školní jídelny jednotlivé dny v týdnu. Konkrétní čas odchodu ze školní družiny vázaný na návrat z jídelny je třeba domluvit s paní vychovatelkou, panem vychovatelem konkrétního oddělení.


Školní družina chodí na obědy později než žáci, kteří odcházejí po vyučování domů. Do deníčku je třeba uvést zda dítě jde do ŠD, resp. na oběd s vyučujícím poslední vyuč. hodiny nebo se školní družinou.